Beleidsverklaring

7Solutions B.V. is een bedrijf wat zich specialiseert in het leveren, verhuren, onderhouden, kalibreren en in bedrijf stellen van gasdetectiesystemen en –middelen.

Als bedrijf is het ons doel om als leider in de industriële gasdetectie te fungeren op het gebied van advies, verkoop, verhuur en onderhoud, om zo protectie te kunnen garanderen voor al onze afnemers van onze producten. Dit doel willen wij bereiken door onze kennis, gebaseerd op technologische kennis en marktkennis, en jarenlange ervaring continue te blijven vergroten. Hierdoor beschikken wij over de juiste expertise om onze klanten te adviseren over de benodigde en/of beschikbare middelen en diensten, zodat zij beschikken over een product wat past bij de behoefte die zij hebben.

Door onze medewerkers tegelijkertijd uit te dagen en aan te moedigen om de aanwezige kennis uit te breiden, streven wij naar continue verbetering van onze dienstverlening. Binnen 7Solutions B.V. hechten wij daarom veel waarde aan het intern delen van informatie en samenwerking, waardoor het kennisniveau van onze medewerkers continue wordt uitgebreid.

Door continue te zoeken naar nieuwe technieken en de toepasbaarheid hiervan, proberen wij toonaangevend te zijn in de markt en hopen wij onze klanten op een nog betere manier te kunnen bedienen. Door continue bezig te zijn met mogelijke innovaties binnen de industriële gasdetectie, hopen wij op deze wijze onze afnemers van onze producten nog beter te beschermen in mogelijk gevaarlijke situaties.

Door onze kennis, snelheid en adequaatheid van handelen streven wij ernaar marktleider te blijven in de industriële gasdetectie. Onze organisatie is gebaseerd op een aantal belangrijke kernwaarden, waarvan de belangrijkste in deze beleidsverklaring is opgenomen, namelijk “Wij doen al het nodige om ons doel te bereiken, en zullen nooit zeggen dat we ons best gedaan hebben”.

De directie en werknemers van 7Solutions B.V. zullen zich bij het voorbereiden en uitvoeren van al haar werkzaamheden ten volste inzetten om de kwaliteit van al haar producten en diensten te waarborgen en te verbeteren. Wij zullen ons beleid richten op het streven naar continue kwaliteitsmonitoring en -verbetering van onze producten, processen en diensten, conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

In het jaarplan zullen een aantal concrete doelstellingen worden geformuleerd met betrekking tot kwaliteit van producten en diensten binnen 7Solutions B.V., waaraan in dat jaar aandacht zal worden besteed. Dit plan wordt in een directiebeoordeling jaarlijks beoordeeld, gemeten en bijgesteld.

De directie verbindt zich ertoe de noodzakelijke voorwaarden te scheppen en de middelen ter beschikking te stellen om het kwaliteitsbeleid te onderhouden en continue te verbeteren. Tevens zal de directie een voortrekkersrol innemen bij het naleven van de afgesproken werkwijzen.

Wij verwachten van alle medewerkers dat zij in het verwezenlijken van de doelstellingen met ons in goede harmonie en met wederzijds vertrouwen zullen samenwerken. Vanuit onze organisatie zijn een Quality, Environment, Safety & Health-manager & -assistant en directievertegenwoordiger aangewezen om dit alles mede te helpen realiseren en borgen. De medewerkers worden bij indiensttreding geïnstrueerd over deze beleidsverklaring, alsmede ook over het belang om te voldoen aan de kwaliteitseisen welke 7Solutions B.V. stelt aan haar producten, diensten en werkwijzen, zodat wij kunnen voldoen aan de verwachtingen welke de klant van ons heeft en tevens voldoen aan wet- en regelgeving.

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De belangrijkste taak van de Quality, Environment, Safety & Health-manager is het rapporteren aan de directeur over het functioneren van het kwaliteit-, Arbo- en milieumanagementsysteem.

Iedere jaar zal deze beleidsverklaring worden getoetst en zo nodig worden aangepast op basis van uitkomsten van de directiebeoordeling. De aangepaste beleidsverklaring zal vervolgens door de organisatie heen worden verspreid.

Beleidsverklaring Arbo

Als arbeidsorganisatie wenst 7Solutions B.V. een beeld uit te stralen en te handelen als een organi­satie op wiens intentie en inzet m.b.t. Veilig­heid, Gezond­heid, Welzijn en Milieu vertrouwd kan worden tijdens het onderhouden, kalibreren en in bedrijf stellen van gasdetectiesystemen en –middelen.

Het creëren en handhaven van veilige, gezonde en milieu verantwoorde ar­beids­om­stan­digheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doel­stel­lingen en we streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

We zullen onze organisatie en dienstver­lening op een dusdani­ge wijze opereren, zodat de Veiligheid, Gezond­heid en Welzijn van onze werkne­mers, bezoekers en klanten is gewaarborgd en zij niet worden blootge­steld aan onaan­vaardbare risico's, zoals vastge­legd in onze procedures en bepaald door de meest recente inzich­ten en de laatste stand der technieken. Wij zullen tenminste voldoen aan alle wette­lijke voor­schrif­ten en vergun­nings­voorwaarden, zoals gesteld door onze opdrachtgevers en deze wanneer nodig kenbaar maken bij onze medewerkers.

Het doel van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid is het voorkomen van materiële- en milieuschade, evenals klachten, incidenten of ongevallen met en zonder persoonlijk letsel. 7Solutions B.v. streeft jaarlijks naar een Injury Frequency van 0.

Aan dat beleid wordt uitvoering gegeven op de volgende onderdelen:

  • overleg met de opdrachtgever over de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid welzijn en milieu met betrekking tot de medewerkers;
  • het geven van voorlichting en onderricht over de projecten;
  • het toezien, registreren en onderzoeken van ongevallen, incidenten en onveilige handelingen en/of situaties;
  • het op een constructieve wijze bijdragen aan een veilige, gezonde en milieuverantwoorde werkomgeving.

7Solutions B.V. is zich ervan bewust dat wetgeving kan veranderen en zal om deze reden ook goed en periodiek contact met haar opdrachtgevers onderhouden over de eventuele aanpassingen.

De directie zal zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit veiligheids-, gezondheids- en milieube­leid. Aan de hand van de opgedane ervaring zal de directie haar beleid wanneer nodig bijstel­len. De beleidsverklaring zal tenminste eenmaal per drie jaar worden geëvalueerd.

Ik vertrouw erop, dat u allen deze bedrijfsfilosofie zult ondersteunen door uw betrokkenheid te tonen door veilig, gezond en milieuverantwoord te werken.

Back to top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok